A number

A number

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các bên
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A
3.1.1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin người liên hệ trực tiếp được xác nhận làm việc với bên B bao gồm tên người, địa chỉ Email, số điện thoại (được ghi nhận trong phụ lục). Trong trường hợp có thay đổi về thông tin phải có trách nhiệm khai báo trê2016-05-20n hệ thống và thông báo cho bên B bằng văn bản hoặc email. Bên B không chịu trách nhiệm nếu bên A không nhận được các thông báo liên quan tới Hosting đang sử dụng do không cập nhật thông tin liên hệ.
3.1.2. Tự cài đặt website của mình theo tài khoản bên B cung cấp, trong trường hợp không tự thực hiện được và cần sự hỗ trợ của bên B thì bên A phải thanh toán phí cài đặt dịch vụ cho bên B. Quản trị toàn bộ Website theo quyền bên B phân cấp và sử dụng dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật.
3.1.3. Trường hợp bên A không sử dụng dịch vụ backup (có tính phí) của bên B, bên A cần chủ động sao lưu dữ liệu về máy.Trong trường hợp bên A yêu cầu cung cấp, bên B sẽ gửi cho bên A bản sao lưu dữ liệu của bên A do bên B thực hiện nhưng bên B không chịu trách nhiệm về tính toàn bộ dữ liệu bên A đến thời điểm yêu cầu.
3.1.4. Chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản quản trị được bên B cung cấp và các tài khoản khác của gói dịch vụ đăng ký. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lộ tài khoản quản trị bị các tổ chức cá nhân khác lợi dụng để thực hiện các hành động phạm pháp.
3.1.5. Không sử dụng hosting để gửi SPAM, thư QUẢNG CÁO, BULK MAIL, MASS MAIL, BOMB MAIL (gửi từ 15 Email cùng một thời điểm với cùng một nội dung). Người sử dụng phải đảm bảo tất cả các mail được gửi đi phù hợp với các luật có thể áp dụng (bao gồm luật bảo vệ thông tin) và dưới các hình thức an toàn.
3.1.6. Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ hoặc gây ảnh hưởng tới các khách hàng khác. Được dùng tài nguyên máy chủ theo đúng thông số tương ứng gói dịch vụ đã đăng ký. Trong trường hợp dùng vượt quá giới hạn cho phép của gói dịch vụ, hệ thống kỹ thuật của bên B sẽ tự động tạm ngưng dịch vụ (bên B sẽ cung cấp công cụ để bên A cài đặt ngưỡng cảnh báo, chủ động theo dõi các thông số kỹ thuật của dịch vụ), người sử dụng có trách nhiệm thanh toán khoản phí vượt trội khi sử dụng quá các thông số cho phép của gói dịch vụ (mức phí quy định theo phí dịch vụ bổ sung tương ứng).